ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES


1.'Wildflour' wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
dienstverlener.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdracht-gever.
3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen

ARTIKEL 2- TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeen-komsten enleveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaats-verplichtingen.

ARTIKEL 3 – BETALING

1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben
gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige
aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten
totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die
invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht-gever in verzuim is, is hij wettelijke
rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden
berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van
dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds
verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen

ARTIKEL 4 – AANBIEDINGEN EN OFFERTES

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is
genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én
schriftelijk overeenkomen.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde btw, tenzij anders
overeengekomen.
2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die
door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen
van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
3. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs
overeenkomen.
4. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld
op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van
dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen.
5. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een
richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs
meer dan 10% hoger uit gaat vallen, =dient dienstverlener opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs
gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat
boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

1. Een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienst-verlener kan worden toegerekend in geval van
een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen
jegens opdracht-gever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
redelijk-heid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend
wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer-virussen, stakingen, slechte
weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen
jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben
partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige
schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

ARTIKEL 7 – VRIJWARING

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de
dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

ARTIKEL 8 – KLACHTPLICHT

Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan
dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat
dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden
te verrichten dan zijn overeengekomen.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID LEVERING

Zodra u uw pakket heeft aangenomen van de bezorger kunt u het bestelde product niet meer retourneren. Heeft u klachten over hoe het is aangekomen? Neem dan contact op met Wildflour